Kemaskini Terakhir: 17 April 2024.

Dasar dan Akta Kerajaan

Jumlah paparan: 4414

Akta-akta Parlimen

 • Dasar Negara Kerajaan Malaysia - Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998 - 2010)
 • Perlembagaan Persekutuan
 • Akta Fungsi Kementerian (1969) (Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2004) : Peranan JPS dalam pengurusan sungai berkenaan tebatan banjir dan pemuliharaan sungai
 • Perundangan Lain


Akta Tanah

 • Kanun Tanah Negara 1965 Dan Perairan
 • Akta Pemuliharaan Tanah 1960


Tebatan Banjir

 • Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)
 • Akta Kerajaan Tempatan (1976): (Semenanjung)
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah
 • Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (1994)
 • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976


Pengurusan Sungai

 • Akta Air 1920 (Akta 418) & Bekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) Akta 1998 (Akta 581)
 • Enakmen Perlombongan 1962 (F.M.S Cap 147)
 • Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) & Perundangan Subsidiari
 • Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969
 • Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) & Industri Berasaskan Kayu (Badan Perundangan Negeri) Akta 1984
 • Akta Perikanan 1985 (Akta 317) dan Peraturan-Peraturan
 • Akta Air 1989 - Bab 15
 • Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993 (Akta 508) & Peraturan dan Perintah


Pengurusan Pinggir Laut

 • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
 • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 : (1985)
 • Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 (Penilaian Kesan Alam Sekitar – Aktiviti yang Ditetapkan)
 • Enakmen Perlombongan 1936 (F.M.S, Cap 147)
 • Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat


Hidrologi & Sumber Air

 • Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)
 • Akta Air 1920 (Cap 146) (1989)


Saliran Mesra Alam

 • Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 70A(9)
 • Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 71


Saliran Pertanian

 • Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998-2010)
 • Akta Kerja-kerja Pengairan 1953 (1989)
 • Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)
 • Akta Air 1920 (Cap 146) (1989)
 • Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat