Kemaskini Terakhir: 20 May 2024.

Undang-Undang dan Garispanduan

Jumlah paparan: 2260

Antara undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan sungai :

 1. Perlembagaan Pesekutuan, 1957
 2. Akta Tugas-Tugas Menteri, 1969
 3. Kanun Tanah Negara, 1965
 4. Akta Air, 1920
 5. Akta Kawasan Pengairan, 1953
 6. Akta Kawasan Saliran, 1954
 7. Akta Pemuliharaan Tanah, 1960
 8. Akta Pengambilan Tanah, 1960
 9. Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974
 10. Akta Perhutanan Negara, 1984
 11. Akta Kerajaan Tempatan, 1976
 12. Akta Perancang Bandar dan Desa, 1976
 13. Akta Jalan Parit dan Bangunan, 1974
 14. Akta Perikanan, 1985
 15. Enakmen Air (Pindaan), 2009
 16. Enakmen Mineral Negeri Perak, 2006
 17. Enakmen Kawalan Ternakan Babi Negeri Perak
 18. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, 2006